POLITYKA COOKIES

1. Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:

a) Pliki typu „Cookies” - są informacje w formie tekstowej wysyłanej przez Serwis prowadzony przez Usługodawcę do przeglądarki Użytkownika Serwisu,.

b) Serwis - jest to: strona internetowa znajdująca się pod adresem www.ski-jumps.pl

c) Usługodawca – jest to Administrator Strony https://ski-jumps.pl,

d) Użytkownik- jest to: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu,

2. Niniejsza polityka jest przygotowana dla Serwisu.

3. Dla celów uzyskania danych statystycznych i marketingowych Serwis będzie pozyskiwał następujące dane przy pomocy plików typu „Cookies”:

a) oznaczenia identyfikujące użytkownika w formie danych osobowych,

b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,

c) dane statystyczne, pomagające zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze poszczególnych podstron Serwisu,

d) dane wykorzystywane do odczytywania i analizowania statystyk w szczególności z Google AdWords i Google Analitics.

4. Pliki typu „Cookies” będą wykorzystywane do utrzymywania sesji użytkownika Serwisu w przypadku zalogowania na konto utworzone w Serwisie. Ten sposób wykorzystania plików typu „Cookies” będzie miał miejsce wyłącznie w sytuacji, w której użytkownik zawrze z Usługodawcą umowę o świadczenie usług elektronicznych na zasadach określonych w Regulaminie.

5. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną między Użytkownikiem a Usługodawcą pliki typu „Cookies” będą wykorzystywane do:

a) uzyskania informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną,

b) uzyskania informacji o skorzystaniu przez użytkownika z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

6. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze plików typu „Cookies” w zakresie wskazanym w niniejszym dokumencie.

7. Użytkownik może wycofać zgodę, o której mowa w ustępie 6 za pomocą ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym. Cofnięcie zgody na przechowywanie przez Użytkownika na komputerze lub innym używanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym może powodować niemożność dalszego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

8. Pliki typu „Cookies” wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do działania Serwisu, w szczególności do przechowywania identyfikatora sesji i zapamiętywania preferencji konta Użytkownika oraz do zapewnienia poprawnego działania funkcjonalności Serwisu.

9. Pliki typu „Cookies” nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika ani haseł w postaci jawnej.

10. Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.